Сладки свалки

Сладки свалки

Уважаеми г-жо/г-не,

Благодарим за интереса Ви към кастинга на "Сладки свалки", сезон 3! 

Анкетна карта

Семейно положение (разкажете ни с няколко думи за най-близките ви хора)
Подредете по важност за себе си от 1 до 3 (любов, секс, пари):
Напишете три думи, които Ви описват най- добре?
Кои са трите думи, с които вашите най- близки биха описали най- добрите и най-лошите Ви качества?
С какво се занимавате / работите през последните две години?
С какъв тип хора обичате да общувате?
Какъв тип хора много Ви дразнят?
Когато сте в компания най- често сте център на внимание или по- скоро давате поле на изява на останалите?
Какво никой не искате да знае за вас?
Ако спечелите един милион от тотото, какво бихте направили с него?
Опишете последната си любовна връзка? Каква беше причината тя да приключи?
Какъв тип мъже/жени Ви привличат?
Кое е първото нещо, което забелязвате в един мъж/жена?
Колко често флиртувате с непознати?
Колко често правите секс през последните 6 месеца?
Коя част от тялото на партьора Ви възбужда най- много?
Кое Ви харесва повече – нежен и бавен секс или бурен, агресивен и перверзен?
Харесвате ли секса за една вечер?
Каква сексуална фантазия бихте искали да реализирате, ако никой няма да разбере за нея?
Избройте любимите ви ястия?
Обичате ли да готвите? Кой е вашия специалитет?
Ако трябва да приготвите вечеря за любимия човек, какво би било менюто?
Кое е най- вкусното нещо, което сте опитвали в живота си?
Какво не обичате да ядете?
Как се забавлявате?
Какъв алкохол предпочитате?
Какъв тип музика харесвате?
С какъв тип човек искате да се запознаете в проекта?
Какво очаквате от участието си?
* Качете Ваши актуални снимки! Моля, качете снимка, на която ясно се вижда лицето ви и още една на която сте в цял ръст!
* Избери файл
* Избери файл
* Моля, изберете опция за обработка личните данни

СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

1. Администраторът на лични данни, за когото давам съгласието си да обработва личните ми данни, е:
„Нет Инфо“ АД, с адрес на регистрация: бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше Бизнес Център, ет. 3, 1592, София, България, (наричан по-долу „Администратор“).

Данни за контакт с администратора: „Нет Инфо“ АД, отдел „7 Talents“, за кастинга на “Сладки Свалки” сезон 3, и-мейл: nadejda.gureva@netinfo.bg.

Задълженията на Администратора за обработката на лични данни следват от:
Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство.

2. Спецификация на личните ми данни, за които давам съгласие да бъдат обработвани:
2.1. всички мои лични данни, които съм посочил/-а в попълнената от мен кастинг форма и в други документи и информация, предоставена на Администратора, както и
2.2. други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред Администратора включително, но не само: лично и фамилно име, образователни и квалификационни степени, постоянен адрес, година (или дата) на раждане или информация за моята възраст, предишна месторабота, образование, служебна квалификация и умения, данни за контакт, както и
2.3. информация кога съм разкрил/-а личните си данни пред Администратора, като съм ги въвел в кастинг форма на Администратора; информация, предоставена в рамките на кастинга, в който съм участвал/-а; участие в други кастинги на Администратора или трети лица (наричани по-долу „моите лични данни“).

3. Информиран съм, че:
3.1. Администраторът няма право да изисква информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на Предаването;
3.2. Администраторът няма право да изисква информация, която не е свързана с конкретния кастинг, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго;
3.3. Администраторът има право да предостави данните ми на трети лице – независим продуцент, който реализира Предаването.

Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито в кастинг формата, нито в други документи, предоставени от мен на Администратора. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че Администраторът може да изтрие тези лични данни.

4. Срокът, за който давам съгласие за обработка на личните ми данни, е:
3 (три) години считано от деня, в който давам съгласието си (в зависимост от варианта, който съм избрал с отбелязването на избора си в електронната форма) – наричан оттук нататък „Уговорен срок“.

5. Цели на обработката на личните ми данни, за които давам съгласие:
5.1. вземане на решения от страна на Администратора за участие в кастинга за Предаването, както и при вземането на решение дали Администраторът ще ме избере за участник в Предаването;
5.2. съхранение на моите личните данни от страна на Администратора за целия Уговорен срок,
5.3. разкриване и прехвърляне на личните ми данни към трети лица (посочени по-горе) през Уговорения срок в рамките на Европейския съюз;
5.4. вземане на решение от страна на Администратора дали (в който и да е момент от Уговорения срок) да бъда включен/-а в бъдещ кастинг на Администратора и/или някое от лицата, посочени по-горе, както и за вземане на решения дали Администраторът или „Ви Бокс“ ЕАД (по-долу „Свързани лица“) да встъпят да ме изберат за участие в предаване, филм и/или сериал;
5.5. отправяне на предложение към мен (в който и да е момент от Уговорения срок) от страна на Администратора или някое от Свързаните лица да участвам в друг кастинг на Администратора или някое от Свързаните лица;

6. Начин на обработка на моите лични данни, с който се съгласявам:
Моите лични данни могат да бъдат обработвани в електронна и в писмена форма по преценка на Администратора.

7. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърлени на трети лица – обработващи и/или администриращи лични данни, които предоставят услуги на Администратора като независими продуценти, които реализират Предаването.

8. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърляни и разкривани пред следните лица, но единствено за целите, посочени по-горе, а именно: Свързани лица:
□ „Ви Бокс“ ЕАД;
В случай, че не съм съгласен/-на личните ми данни да бъдат предоставени на някое от горепосочените лица, ще изразя несъгласието си, като отбележа чек-бокса до съответното лице.

9. Информиран съм и съм съгласен/-на, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни:
9.1. Служители на Администратора;
9.2. Трети лица, ангажирани от Администратора с реализация и промоция на Предаването.

10. Запознат/-а съм, че:
10.1. съгласието ми е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администратора.
10.2. не съм длъжен/-a да предоставям личните си данни на Администратора и да давам съгласие за обработването на моите лични данни доброволно;
10.3. в случай че:
а) не предоставя на Администратора такава част от моите лични данни, която е необходима за да вземе Администраторът решение дали съм подходящ кандидат за участие в Предаването, или б) оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни (частично или изцяло), няма да бъдат включен/-а в базата данни на Администратора, съдържаща информация потенциални участници в предавания на Администратора или някое от Свързаните лица. В този случай Администраторът или някое от свързаните лица няма да може да ми предложат евентуално участие в предаване, филм и/или сериал.

11. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни:
11.1. Администраторът и Свързаните лица са предприели адекватни и подходящи мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни.
11.2. Между Администраторът и всяко лице, обработващо лични данни има „договор за обработка на лични данни“, който съдържа включително, но не само задълженията на обработващия в сферата на сигурността и защитата на личните данни.
11.3. Администраторът е приел вътрешни правила, установяващи отговорностите в сферата на сигурността на личните данни.
11.4. Служителите на Администратора или лицата, обработващи моите лични данни въз основа на договор за обработка на лични данни са задължени да спазват конфиденциалността на моите лични данни.

12. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администратора:
Мила Димитрова и-мейл dpo@netinfo.bg; адрес: София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше бизнес център.